Montagebetingelser

Læs om vores montagebetingelser her

Montagebetingelser

Nedenstående montagebetingelser gælder for alle montageopgaver udført af Jima Hegn A/S. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem kunden og Jima Hegn A/S.

Tvister

I tilfælde af, at kunden ikke er tilfreds med hegnsmontørens arbejde, så tilbageholdes det reserverede beløb for opsætningsdelen indtil hegnsmontøren har udbedret fejl og mangler. Ved større tvister mellem bygherre og montøren, vil Jima Hegn A/S sende en projektleder over på stedet for at løse stridighederne. Herefter vil opgaven blive løst til fordel for bygherren, så Jima Hegn A/S kan stå inde for arbejdets udførelse. Eventuelle tvister, som ikke kan afvikles med bygherre afgøres efter dansk lov ved retten i Kolding.

Skader

Et erstatningskrav mod Jima Hegn A/S kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte ydelse. Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler bygherre. Opgravet jord udjævnes ved stedet af Jima Hegn A/S eller lægges i deponi af Jima Hegn A/S i umiddelbar nærhed, medmindre andet er aftalt skriftligt med bygherre.

Forbehold

Det forudsættes at entreprisen skal kunne udføres i en kontinuerlig proces uden delstop af årsager, som er Jima Hegn uvedkommende. Er nedenstående ikke som aftalt, forbeholdes ret til at udskyde arbejdet og der faktureres særskilt efter brugt tid og kørsel. Eventuelt ekstra arbejde afregnes med kr. 549,- kr. pr. time ex moms. Kørsel takseres med 4,15,- pr. ekstra kørt kilometer. Bortskaffelse af hæk, gammelt hegn, jord, emballage, affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn eller lossepladsafgift og er ikke en del af entreprisen, med mindre andet er aftalt skriftlig med bygherre.

Hegnslinjen

Det forudsættes at hegnslinjen er ryddet, plan og beskåret for grene således, at Jima Hegn A/S uden gener kan køre med vort normale montagemateriel såsom minilæsser, lastbil etc. Dertil kræves det, at Jima Hegn A/S let kan komme til arbejdsområdet med trailer. Anvisning og afsætning af hegnslinje, rydning/beskæring samt placering af hegn og låger er ikke med i Jima Hegn A/S entreprise, medmindre andet er aftalt skriftlig med bygherre.

Jordforhold

Montageprisen er givet under forudsætning af, at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være sten, kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende i jorden, som vanskeliggør Jima Hegn A/S arbejde.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte reklamation@jimahegn.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag – uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens klageportal her – http://ec.europa.eu/odr

Efter montering

Når montøren er færdig med opsætningen, vil Jima Hegn A/S kontakte montøren og bekræfte, at opgaven er færdig og fuldendt. Efter bekræftelse heraf vil Jima Hegn A/S trække beløbet for montageordren og evt. sende ekstra regninger, såfremt der skulle være opstået nogle.

LER oplysninger

Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings- og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning er Jima Hegn A/S uvedkommende. Dette er også̊ gældende, hvor Jima Hegn A/S fremskaffer LER oplysninger. Bygherre bærer ansvar for om der kræves gravetilladelse på arbejdsstedet. Ved ingen besked eller oplysning, er det at betragte som om der ikke forefindes eller kræves noget af ovenstående. Ved elektriske installationer er det bygherre, der fremfører forsyning og nedlægger tom rør samt afsætter kabelbrønde, medmindre andet er aftalt skriftligt med bygherre.

Persondatapolitik

Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:

Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Jima Hegn A/S og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med data behandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Den dataansvarlige på jimahegn.dk er Jima Hegn A/S

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være, hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: Info@jimahegn.dk.

Læs mere på: https://www.jimahegn.dk/kundeservice/information/persondatapolitik/

Betaling for montering

Jima Hegn A/S udsender elektronisk via E- mail et betalingslink for materialer samt et betalingslink for montagen. Disse betales via en online kreditkorttransaktion på vores hjemmeside, som reserverer beløbet på bygherres konto. På den måde er Jima Hegn A/S forsikrede i forhold til kreditværdigheden i forløbet.